Beyond Business
English | עברית
חיפוש


קהילה 

כל עסק משפיע על הקהילה הסובבת אותו ועל החברה באופן כללי. תפיסה מרכזית בתחום האחריות החברתית של עסקים מתייחסת למעורבות בקהילה של עסקים כדי לחזק קהילות מקומיות ולהעצים אותן. גישה זו מביאה לעיתים קרובות תועלת עסקית רבה. מעורבות בקהילה היא הרבה יותר מתרומות כספיות בלבד. מדובר בהפיכת עסק לחלק ממארג הקהילה, במעורבותו בחיי הקהילה ובאחריותו למינוף הכישורים העסקיים הייחודיים של אנשי העסק על מנת ליצור השפעה חיובית על הקהילה. כמו כן, מדובר בהבנת הצרכים והציפיות של הקהילות המקומיות ובנתינת מענה לאלה כחלק מאסטרטגיה חברתית-עסקית. מעורבות בקהילה, ובכלל זה עובדים המתנדבים בפעילות קהילתית, מספקת תועלות ישירות לקהילות, לעסק ולעובדיו.

המודל שלנו למעורבות בקהילה מראה את הדרכים השונות לחיזוקן של קהילות על ידי עסקים על מנת לתרום לקדום עולם בר-קיימא.

ביונדביזנס עוזרת לעסק בכל שלבי תהליך הגדרת גישתו ההולמת למעורבות בקהילה כחלק מאסטרטגיית האחריות החברתית, בזיהוי שותפים בקהילה, בבניית תכנית, בעירוב מתנדבים מתוך העסק ובמדידת התוצאות.

דוגמה
בשמו של עסק גדול בישראל, ערכה ביונדביזנס סקר עובדים כדי לחקור את העדפותיהם בנוגע למעורבות בקהילה, איתרנו מגוון שותפים אפשריים מתוך הקהילה והגדרנו אפשרויות לפעילות כבסיס לתכנית מקיפה למעורבות בקהילה והתנדבות עובדים.

אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -