Beyond Business
English | עברית
חיפוש


סביבת עבודה

מקום עבודה בר-קיימא דואג ליצירת השפעות חיוביות על עובדיו ומשפחותיהם, ומספק סביבת עבודה המאפשרת לעובדים לתרום ממיטב יכולתם להצלחת העסק ולהשפעותיו החיוביות על כל מחזיקי העניין. עסקים בני-קיימא יודעים כי עובדיהם הם מחזיקי העניין העיקריים ויודעים לערב אותם בסדר היום החברתי-סביבתי של העסק על מנת להבטיח את תרומתם המרבית.

מודל סביבת העבודה האחראית של ביונדביזנס מתייחס לנושאים בתחום סביבת עבודה אחראית במסגרת אחריות חברתית-סביבתית של העסק. סוגיות אלה כוללות את ארבעת עקרונות היסוד של ה-ILO (ארגון העבודה הבינלאומי) אי- אפליה, ללא עבודה כפויה, ללא עבודת ילדים וחופש ההתאגדות.

בעזרת מודל הבקרה החברתית הייחודי שלנו, אנו ממפים את סביבת העבודה שלך מול הסטנדרטים הגלובליים המתקדמים ביותר ולמובילי התחום ברמה העולמית. אנו מייצרים לארגון מפה יישומית מפורטת הכוללת הצעות לפיתוח לתוכנית עבודה. כמו כן, אנו תומכים ביישום כלים ותהליכים בעסק. אנו מסייעים בפיתוח כלי מעקב ומדידה של השפעות על עובדים והשפעות עובדים על העסק ועל כל מחזיקי העניין.

הספר של איליין כהן : אחריות תאגידית ומשאבי אנוש


מאמרים:

אנשי משאבי אנוש הם חיוניים לקידום אחריות חברתית-סביבתית

על אחריות תאגידית ומשאבי אנוש - פרק ראשון: מערך משאבי אנוש - שותף חיוני לאחרות חברתית תאגידית. (המאמר התפרסם לראשונה בירחון משאבי אנוש, באתר hrisrael.co.il)

על אחריות תאגידית ומשאבי אנוש - פרק שני: סביבת עבודה אחראית מבחינה חברתית וסביבתית. (המאמר התפרסם לראשונה בירחון משאבי אנוש, באתר hrisrael.co.il)

על אחריות תאגידית ומשאבי אנוש - פרק שלישי: סביבת עבודה אחראית - שיח עם העובדים וחיבורם (המאמר התפרסם לראשונה בירחון משאבי אנוש, באתר hrisrael.co.il)

על אחריות תאגידית ומשאבי אנוש - פרק רביעיי: זכויות עובדים וזכויות אדם (המאמר התפרסם לראשונה בירחון משאבי אנוש, באתר hrisrael.co.il)

קידום נשים כהזדמנות עסקית


אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -