Beyond Business
English | עברית
חיפוש


מחזיקי עניין 

מחזיקי עניין הם כל האנשים או קבוצות האנשים המושפעים על ידי פעילות עסקית או המשפיעים על העסק בהתנהגותם או בהחלטותיהם.

מחזיקי עניין עיקריים של כל עסק כוללים: 

  • עובדים 
  • לקוחות 
  • ספקים 
  • בעלי מניות 
  • ארגונים חברתיים או סביבתיים 
  • גופים ממשלתיים 
  • עיתונות ותקשורת

תוך עירוב מחזיקי עניין בשיח אודות ציפיותיהם ודאגותיהם, יכול עסק לברר מה הן השפעותיו עליהם ולהעריך הזדמנויות וסיכונים בהתייחסות לסוגיות שמעלים מחזיקי העניין. עירוב מחזיקי עניין הוא מרכיב מפתח של עסק הפועל מתוך תפיסה של אחריות חברתית-סביבתית.

ביונדביזנס מסייעת לעסקים בביצוע מיפוי מחזיקי העניין, מי הם מחזיקי העניין המשמעותיים של העסק, מהם תחומי התעניינותם ומהן סוגיות המפתח הנוגעות להם. ביונדביזנס מסייעת בפיתוח תכניות עירוב מחזיקי עניין לקיום שיח אפקטיבי, בהובלת תהליכי עירוב מחזיקי עניין ובהערכת סוגיות מהותיות העולות בשיח עם מחזיקי העניין.

דוגמה
ביונדביזנס הובילה את פאנל התייעצות עם מחזיקי העניין הראשון מסוגו בישראל כחלק מתהליך הדיווח החברתי של חברת האופנה comme il faut
.

דיון מחזיקי העניין של comme il faut


אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -