Beyond Business
English | עברית
חיפוש


ממשל תאגידי

ממשל תאגידי מתייחס לדרך שבה הדירקטוריון מנחה את האסטרטגיה ומבקר את ביצועי העסק על מנת להבטיח שהאסטרטגיה מיושמת והארגון מתנהל בצורה תקינה. כמו כן, ממשל תאגידי מתייחס לדרך שבה הדירקטוריון מנהל את עצמו כדי להבטיח הלימה בין תפקודו לבין העמדות של העסק הקשורות לקידום האחריות החברתית-סביבתית. לדירקטוריונים תפקיד חשוב בפיתוח ויישום אחריות חברתית-סביבתית בכל עסק.

ביונדביזנס מסייעת לדירקטוריון בהבנת תפקידו כמנהיג של עסק אחראי ובהבטחת בקרה הולמת. אנו מעבירים סדנאות הכשרה לחברי דירקטוריון, מספקים תדרוך לדירקטוריון בנושאים וסוגיות רלוונטיים לתעשייה לעסקים ולמגזרים השונים, ומסייעים בהגדרת תהליכי דיווח לדירקטוריון כדי שהדירקטוריון יוכל לעמוד בחובותיו בתחום האחראיות החברתית-סביבתית.

אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -