Beyond Business
English | עברית
חיפוש


אתיקה

האתיקה מתייחסת למערכת הערכים ולמסגרת ההתנהלות העסקית העומדים בבסיס כל פעילות עסקית. כיום, רוב העסקים מנסחים את מסגרות האתיקה שלהם בקוד אתי, מתוקשר בשקיפות ומיושם ברחבי העסק. קוד אתי והטמעתו נחשבים כתשתית הכרחית בהתנהלות של עסק אחראי.

ביונדביזנס מסייעת לעסק למפות את כל הערכים הרלוונטיים המנחים את ההתנהגות העסקית, המטרות העסקיות, היחסים עם מחזיקי העניין, הדילמות האתיות והסיפורים הארגוניים כחלק מתשתית יישום תהליך אתיקה בארגון. אנו מסייעם בכתיבה של קוד אתי ברוח ובסגנון המתאימים לארגון. אנו מגדירים את המדיניות, הנהלים והתהליך הנדרשים על מנת להטמיע דפוסים והתנהלות אתית בקרב כל עובדי העסק מול כל מחזיקי העניין. אנו מפתחים תרגילים ודילמות ייחודיות העוזרות להבנת את הציפיות מכל עובד. אנו מסייעים בהובלת תהליך של חיבור כל העובדים לנושא.

כמו כן, אנו מסייעים בכתיבת קוד והטמעתו במסגרת של "מוסדות" אתיקה. מוסדות אתיקה יכולים לכלול ממונה אתיקה, ערוצי משוב, פורומי אתיקה, נאמני אתיקה, פרק המדריך לעובד חדש או כל תקשורת פנים אחרת בתוך הארגון, משחקי אתיקה, הדרכות אתיקה לעובדים ועוד.

דוגמה:
הובלנו סדנת אתיקה לחברי ההנהלה הבכירה של ארגון גדול בישראל. במהלך הסדנה, חברי ההנהלה הגיעו לתובנה שחלק מהמנהגים העסקיים של העסק לא עמדו במבחן הקוד האתי והחליטו להוביל תהליך של שינוי.

לצפייה בקוד האתי של comme il faut שהיינו שותפים בכתיבתו והטמעתו.

אסטרטגיה
ממשל תאגידי
אתיקה
מחזיקי עניין
סביבת עבודה
שיווק ולקוחות
שרשרת הספקה
איכות הסביבה
קהילה
דיווח
איכות הדיווח
גלובל קומפקט- UNGC
תקשורת אחריות תאגידית
ביונד ביזנס בתקשורת

ביונד ביזנס בפייסבוק

אחריות שקיפות קיימות

Csr REporting

CSR for HR

מדד השקיפות

דוח קיימות

©כל הזכויות שמורות  BeyondBusiness | תובל 30 | רמת גן | 52522  | טלפון:  03-5607030 | פקס: 03-560-7031 |
סיכונים סביבתייםדוח אחריות חברתיתמעורבות בקהילהאחריות תאגידיתאחריות סביבתיתאחריות חברתיתקיימותמילון מונחים:
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -